Suo - Mires and peat 74 (2023)

Pentti Niemistö, Paula Jylhä. Puunkorjuun ajanmenekki ja kustannukset jatkuvapeitteisessä suometsien kasvatuksessa – tapaustutkimus.
English title: Time consumption and harvesting cost in continuous cover management of peatland forests — A case study.
Original keywords: poimintahakkuu; yläharvennus; hakkuu; jatkuvapeitteinen metsänkasvatus; korjuukustannus; metsäkuljetus; pienaukko; tuottavuus
English keywords: harvesting; productivity; continuous cover forestry; thinning from above; cutting; forwarding; gap cutting; continuous cover forest management; harvesting cost; selection cutting
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tässä tapaustutkimuksessa laadittiin puutason ajanmenekkimallit suometsän pienaukko­hakkuuseen, poimintahakkuuseen ja yläharvennukseen aikatutkimuksen perusteella sekä laskettiin korjuukustannukset kannolta tienvarteen. Poimintahakkuun puukohtainen ajanmenekki oli keskimäärin 40 % ja yläharvennuksen 47 % pienaukkohakkuuta suurempi, koska etenkin hakkuukoneen siirtymisiin ja puutavaran järjestelyyn kului poimintahakkuussa ja yläharvennuksessa enemmän aikaa.
Mäntyjen hakkuu oli pääsääntöisesti kuusten ja koivujen hakkuuta joutuisampaa. Hiljattain tukkipuun koon mitat saavuttaneiden mäntyjen hakkuu kuitenkin hidastui, koska laatuvikojen vuoksi runkoa juoksutettiin usein hakkulaitteessa edestakaisin ennen katkaisupäätöksen tekoa. Rinnankorkeusläpimitaltaan yli 30 cm koivujen hakkuun ajanmenekki oli karsintaa vaikeuttavien paksujen ja pystyjen oksien vuoksi selvästi vastaavan kokoisia havupuita suurempi.
Laskennalliset korjuukustannukset olivat samaa luokkaa kuin tavanomaisessa tasa­rakenteisten metsien puunkorjuussa. Puustotason korjuukustannukseksi saatiin pienaukolla 9,0 €/m3, poimintahakkuilla 9,6 €/m3 ja yläharvennuksilla 11,2 €/m3. Suuren runkokoon ansiosta puustotason hakkuukustannus oli poimintahakkuilla vain vähän korkeampi kuin pienaukolla. Yläharvennuksilla muita pienempi runkokoko nosti hakkuukustannusta. Metsäkuljetuskustannus riippui eniten kuormakoosta ja ajomatkasta. Kantavuuden salliessa tukkikuormien suurentaminen vähensi selvästi metsäkuljetuksen kustannusta isoilla puilla, jolloin poimintahakkuun puunkorjuukustannus aleni lähelle pienaukkohakkuun kustannusta. Pikkutukkien teko nosti hieman kuljetuskustannusta, kun puiden rinnankorkeusläpimitta oli 15–20 cm.

 • Niemistö, Luonnonvarakeskus (Luke), Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki Sähköposti: pentti.niemisto56@gmail.com
 • Jylhä, Luonnonvarakeskus (Luke), Teknologiankatu 7, 67100 Kokkola Sähköposti: paula.jylha@luke.fi
Aleksi Räsänen, Jyri Mustajoki, Lasse Aro, Teemu Ulvi, Mari Annala, Mika Marttunen. Turvetuotantoalueiden jatkokäytön tavoite­lähtöinen ja moniarvoinen suunnittelu.
English title: Multi-criteria planning of peat production area after-use.
Original keywords: ennallistaminen; jatkokäyttö; metsitys; monitavoitearviointi; suonpohja; turvetuotantoalue; vesittäminen; vettäminen
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Suomessa on vapautunut ja vapautumassa tuhansia hehtaareita entisiä turvetuotanto­alueita muuhun maankäyttöön. Maanomistaja päättää alueensa jatkokäytöstä, jonka suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon monia eri tekijöitä, kuten alueen ominaispiirteet, jatkokäytön ympäristövaikutukset sekä maanomistajien ja sidosryhmien tavoitteet. Jatkokäyttömuotojen valintaa tukemaan tarvitaankin työkaluja. Kehitimme moni­tavoitearviointia soveltavan ja työpajoihin perustuvan lähestymistavan, joka jakautuu kahdeksaan vaiheeseen: sidosryhmien tunnistaminen, tavoitteiden määrittely, tuotanto­lohkojen ominaispiirteiden tarkastelu, jatkokäyttövaihtoehtojen tunnistaminen, jatko­käytön vaikutusten arviointi, tavoitteiden painottaminen, synteesin muodostaminen ja viestintä. Testasimme lähestymistapaa Oulussa sijaitsevalla Turvesuo-Miehonsuon alueella kolmen työpajan avulla. Lähestymistavan avulla alueelle tunnistettiin kolme jatkokäytön päävaihtoehtoa: vettäminen (sisältää kosteikot, ennallistuminen, ennallistaminen), luontainen kasvittuminen ja metsitys. Pilotoinnin aikana määritettiin, mille alueen lohkolle mikäkin päävaihtoehto voisi soveltua ja mitkä niiden ympäristövaikutukset ovat. Kehitetty lähestymistapa soveltuu etenkin yksityiskohtaista jatkokäytön suunnittelua edeltävään vaiheeseen, jossa kartoitetaan jatkokäytön vaihtoehtoja. Lisäksi lähestymistapa ja sen yhteydessä käytävät keskustelut mahdollistavat jatkokäytön suunnittelun järjestelmällisen läpikäymisen ja sidosryhmien keskinäisen oppimisen.

 • Räsänen, Luonnonvarakeskus (Luke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: aleksi.rasanen@luke.fi
 • Mustajoki, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki Sähköposti: jyri.mustajoki@syke.fi
 • Aro, Luonnonvarakeskus (Luke), Itäinen Pitkäkatu 4 A 20520 Turku Sähköposti: lasse.aro@luke.fi
 • Ulvi, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: teemu.ulvi@syke.fi
 • Annala, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: mari.annala@syke.fi
 • Marttunen, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki Sähköposti: mika.marttunen@syke.fi
Piia Ikonen, Kari Laasasenaho, Risto Lauhanen, Iida Viholainen, Anu Palomäki, Suvi Kuittinen, Ari Pappinen. Katsaus turvetuotannosta vapautuvien suonpohjien jälkikäyttömuotoihin, sekä niiden ympäristö- ja monimuotoisuusvaikutuksiin.
Original keywords: turvemaat; biodiversiteetti; luontokato; suonpohjat; turveteollisuus
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Ikonen, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Metsätieteiden osasto, 80101 Joensuu Sähköposti: piia.ikonen@uef.fi
 • Laasasenaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 60101 Seinäjoki Sähköposti: kari.laasasenaho@seamk.fi
 • Lauhanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 60101 Seinäjoki Sähköposti: risto.lauhanen@seamk.fi
 • Viholainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 60101 Seinäjoki Sähköposti: iida.viholainen@seamk.fi
 • Palomäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 60101 Seinäjoki Sähköposti: anu.palomaki@seamk.fi
 • Kuittinen, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Metsätieteiden osasto, 80101 Joensuu Sähköposti: suvi.kuittinen@uef.fi
 • Pappinen, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Metsätieteiden osasto, 80101 Joensuu Sähköposti: ari.pappinen@uef.fi
Pasi Talvitie, Aleksi Räsänen, Niko Silvan. Häädetkeitaan ja Kauhanevan allikkorakenteen muutokset vuosina 1947–2017 kaukokartoituksen perusteella.
English title: Changes in the open water hollows in Häädetkeidas and Kauhaneva mires during 1947–2017 based on remote sensing.
Original keywords: ilmastonmuutos; geomorfologia; ilmakuvat; kaukokartoitus; keidassuot; maximum likelihood; ohjattu luokittelu; PlanetScope
English keywords: climate change; Remote Sensing; Aerial images; Geomorphology; Maximum likelihood; PlanetScope; Supervised classification
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Keidassuot ovat Etelä-Suomen yleisin suoyhdistymätyyppi. Ne saavat vetensä ja ravinteensa sateen mukana. Keidassoiden pintaa luonnehtivat kuivat harjanteet, kermit, ja märät painanteet, kuljut. Ilmaston lämpeneminen vähentää talven lumisuutta ja lisää haihduntaa, minkä on arvioitu laskevan keidassoiden vedenpintaa. Tämä voi aiheuttaa muutoksia keidassoiden ekosysteemissä ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä paikalli­sesti. Keidassoilla tapahtuvia pitkäaikaismuutoksia on tutkittu kuitenkin verraten vähän.
Tässä työssä tarkastellaan vesipintaisten kuljujen eli allikoiden määrässä 70 vuoden aikana tapahtuneita muutoksia ilma- ja satelliittikuvien avulla. Tutkimuskohteina ovat kaksi Länsi-Suomessa sijaitsevaa keidassuota: Häädetkeidas ja Kauhaneva. Pitkän ajan muutosta seurataan ilmakuvien objektiperusteisen segmentoinnin ja ohjatun suurimman todennäköisyyden luokittelun avulla. Yksittäisen kasvukauden aikaista muutosta tarkastellaan satelliittikuvien ja ohjatun suurimman todennäköisyyden luokittelun avulla. Tuloksia verrataan tarkasteluajanjaksolta kerättyihin säätietoihin.
Tulosten perusteella allikoiden lukumäärä ja pinta-ala ovat vaihdelleen tarkastelujakson aikana. 1940-luvulta 1970-luvulle asti pinta-aloissa ja lukumäärissä on ollut kasvua, minkä jälkeen ne ovat vähentyneet. 1940-luvun tilanteeseen nähden allikoiden lukumäärä on Häädetkeitaalla vähentynyt 13,8 % ja pinta-ala on vähentynyt 14,8 %. Kauhanevalla lukumäärä on vähentynyt 5,3 % ja pinta-ala on vähentynyt 6,3 %. Alueen keskilämpötila on samaan aikaan noussut yli 1 °C. Satelliittikuva-analyysin perusteella vaihtelu voi yksittäisen kasvukauden aikana olla kuitenkin voimakasta, mikä aiheuttaa epävarmuutta pitkän ajan muutoksen tulkintaan.
Tulokset osoittavat, että keidassoilla tapahtuu kaukokartoitusmenetelmin havaittavia pintarakenteen muutoksia, joilla on todennäköisesti kytkös ilmasto-olosuhteiden muutokseen.

 • Talvitie, Lauhanvuori - Hämeenkangas Unesco Global Geopark, Alpinkatu 2, 3700 Kankaanpää, Sähköposti: pasi.talvitie@lhgeopark.fi
 • Räsänen, Luonnonvara­keskus (Luke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: aleksi.rasanen@helsinki.fi
 • Silvan, Luonnonvarakeskus (Luke), Tekniikankatu 1, 33720 Tampere Sähköposti: niko.silvan@luke.fi
Sini-Selina Salko, Miina Rautiainen. Rahkasammalten spektrikirjasto.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Salko, Sähköposti: sss@nn.fi
 • Rautiainen, Sähköposti: mr@nn.fi
Harri Vasander, Kari Minkkinen, Hlynur Oskarsson. Rahkasammal- ja kasvimaantieteen kenttäkurssi Islannissa.
English title: Field course on peat mosses and plant biogeography in Iceland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Vasander, Sähköposti: hv@nn.fi
 • Minkkinen, Sähköposti: kari.minkkinen@helsinki.fi
 • Oskarsson, Sähköposti: ho@nn.fi
Jemina Djupsjöbacka, Otto Liutu. Länsi-Islannin rahkasammalista.
English title: Sphagnum mosses of West Iceland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Djupsjöbacka, Sähköposti: jd@nn.fi
 • Liutu, Sähköposti: ol@nn.fi
Roosa Hautala, Jaana Kulmala. Luonnon muovaama Islanti: Alaskanlupiinin (Lupinus nootkatensis) kiistanalaisuus maisemassa ja ekosysteemissä.
English title: How erosion and other natural forces have changed the Icelandic landscape – is Nootka lupine fixing any of these problems?
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hautala, Sähköposti: rh@nn.fi
 • Kulmala, Sähköposti: jk@nn.fi
Anna Isotalo, Johanna Tuviala. Muodostaako kalliotierasammal soita Islannissa?
English title: Does the moss Racomitrium lanuginosum form mires in Iceland?
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Isotalo, Sähköposti: ai@nn.fi
 • Tuviala, Sähköposti: jt@nn.fi
Gopal Adhikari. Karjanhoidon vaikutus Islannin kasviyhteisöihin ja niiden rakenteeseen.
English title: Impacts of livestock on vegetation communities and structure in Iceland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Adhikari, Sähköposti: ga@nn.fi
Saija Papunen, Belinda Mäki. Islannin metsien hävitys ja palautus.
English title: Deforestation and afforestation in Iceland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Papunen, Sähköposti: sp@nn.fi
 • Mäki, Sähköposti: bm@nn.fi
Eero Paavilainen, Juhani Päivänen, Markku Saarinen. In Memoriam: Seppo Kaunisto 1941–2023 - Suometsien ravinnetalouden tuntija.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Paavilainen, Sähköposti: ep@nn.fi
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi
 • Saarinen, Sähköposti: ms@nn.fi
Juhani Päivänen. Suomalaisesta suosta pari kaunokirjallista tarinaa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
Juhani Päivänen. Lähestymistapoja rahkasammalen viljelyyn Kanadan olosuhteissa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
Juhani Päivänen. Jos suolle haluat mennä nyt.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit