Suo - Mires and peat 59 (2008)

Mikko Moilanen & Pekka Pietiläinen: Männyn ravinnetilan muutokset syys- ja talvikauden välillä ojitetuilla turvemailla - neulasanalyyttinen tarkastelu.

Neulasanalyysi on vakiintunut menetelmä määrittää puiden ravinnetila ja lannoitustarve. Käytännön metsänhoito-ohjeissa neulasnäytteet suositetaan otettavaksi puiden talvilevon aikana, jolloin puut ovat jäässä ja niiden aineenvaihdunta pysähdyksissä. Ravinneanalyysin tulkinta ja puutostiloja osoittavien pitoisuuksien raja-arvot pohjautuvat niin ikään talvella kerätyistä neulasnäytteistä tehtyihin ravinnemäärityksiin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin metsäojitusalueella kasvavien mäntyjen ravinnetilassa syksyn aikana tapahtuvia muutoksia. Keskeinen tavoite oli vastata kysymykseen, voidaanko puiden ravinnetila määrittää luotettavasti jo syys–lokakuussa ennen puiden talvilepoa kerätyistä neulasnäytteistä. Tutkimusaineisto (216 neulasnäytettä) kerättiin kuudesta ojitusaluemänniköstä Keski- ja Pohjois-Suomesta. Aineistoon sisältyi neulasnäytepuita sekä lannoittamattomista että 2–4 vuotta aiemmin PK-lannoitetuista metsiköistä. Ravinnepitoisuuksien erot samoista puista otettujen syys- ja talvinäytteiden välillä olivat suhteellisen vähäiset. Vain lannoitettujen metsiköiden männynneulasten Cu- ja K-pitoisuudet olivat syyskuussa merkitsevästi korkeammat kuin lokakuussa tai seuraavana talvena. Lannoittamattomilla koealoilla neulasten K-pitoisuus oli lähes sama eri ajankohtina. Ca- ja Mn-pitoisuudet puolestaan hiukan kohosivat syyskuun ja sitä seuranneen talvikauden välisenä aikana. Lokakuun ja talvikauden välillä ei puiden ravinnepitoisuuksissa esiintynyt mainittavia eroja. Tulokset osoittavat, että neulasnäytteet voidaan luotettavia ravinneanalyysejä varten kerätä männyistä lokakuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana.

 • Moilanen, ORCID ID:(email)
 • Pietiläinen, ORCID ID:
Klaus Silfverberg & Mikko Moilanen: PK-lannoituksen vaikutus männyn ravinnetilaan Pohjois-Pohjanmaan ojitusalueilla.
 • Silfverberg, Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Unit, P.O. Box 18, FI-01301 Vantaa ORCID ID:(email)
 • Moilanen, ORCID ID:
Markku Mäkilä & Tomasz Goslar: Etelä- ja keskiboreaalisten soiden pintakerroksen hiilidynamiikka.
 • Mäkilä, Geological Survey of Finland, P.O. Box, 96, 02151 Espoo, Finland ORCID ID:(email)
 • Goslar, ORCID ID:
Pentti Hanhela: Putkilokasvien esiintyminen soidensuojeluohjelmassa esitetyillä alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa.
 • Hanhela, Oulu University of Applied Sciences, School of Renewable Natural Resources, Metsäkouluntie, FI-90650 Oulu ORCID ID:(email)
Jyrki Hytönen, Mikko Moilanen & Klaus Silfverberg: Kivennäismaalisäyksen vaikutus turpeen ravinnemääriin ja männyn ravinnetalouteen metsäojitetuilla soilla.
 • Hytönen, Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Unit, P.O. Box 44, FI-69101 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Silfverberg, ORCID ID:
Hala Rifaat: Tiivistelmä.
 • Rifaat, Microbial Chemistry Department, National Research Centre, Cairo, Egypt ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit